گروه مدیریت آموزشگاه هفت هنر

سید غلامرضا موسوی نامقی

سید غلامرضا موسوی نامقی

مدیر مسئول

تهیه کننده سینما و مدیر مسئول آموزشگاه سینمایی هفت هنر

ماکتا قاسملو

ماکتا قاسملو

مدیر آموزش